wtorek, 14 kwietnia 2015

W kamasze - Czyli o rekrutacji do wojska w czasach Króletswa Polskiego, na przykładzie manifestu cesarskiego z 22 listopada 1873 r.

Zgodnie z mocą art. 20 statutu organicznego z 1832 r. [Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. XIV, s. 195], wojsko w Cesarstwie i Królestwie winno było składać się z jednej całości, bez odróżnienia wojsk rosyjskich i polskich. W skutek tego zarząd nad siłą zbrojną w Królestwie przeszedł pod kierownictwo ministerium wojny w Cesarstwie.

Prawidła z 19 Kwietnia/1 Maja 1832 [DPKP, T. XIV, s. 15], ustanowiły w celu zrealizowania poboru do wojska delegacje zaciągowe i komisje zaciągowe.
Skład delegacji:
- oficer niższego stopnia armii czynnej,
- oficer weteranów,
- lekarz wojskowy,
- wójta gminy lub burmistrza w zależności od miejsca dokonywanego spisu; tj. czy w gminie wiejskiej czy w mieście.
Delegacja winna być według przepisów obowiązujących, uczynić pobór do wojska w obwodzie, dla którego była ustanowiona.

Komisje zaciągowe były stwarzane w miastach wojewódzkich, w Warszawie były dwie takie komisje, jedna dla miasta Warszawy, druga dla województwa Mazowieckiego - tutaj przypominam, że dopiero na skutek ukazu z 23 Lutego (3 Marca) 1837 r. [DPKP, T. XX, s. 413], województwa zostały nazwane guberniami, Prezesi Komisji wojewódzkich gubernatorami cywilnymi, a Komisje wojewódzkie Rządami gubernialnymi.
Skład jednak jak i atrybucje rządów gubernialnych nie zostały zmienione, tj. dalej obowiązywały przepisy z 3 Lutego 1816 r./ze zmianą z 30 Marca (11 Kwietnia) 1817 r.

Skład komisji zaciągowej, pod prezydencją Naczelnika wojennego w Województwie:
- Sztabsoficer armii czynnej,
- Sztabsoficer weteranów,
- lekarz wojskowy,
- jeden członek Komisji wojewódzkiej.
Komisje zaciągowe winny przestrzegać aby spis i pobór wojskowych był dokonany przez delegacje bez zwłoki, i zachowaniem ustanowionych przepisów.

Kolejno ustawa z 3/15 Marca 1859 r. [DPKP, t. LIII, s. 251], nakładała obowiązek utrzymywania w ciągłym porządku wykazów spisowych przez burmistrzów i wójtów gmin. Na naczelników powiatów włożone zostały wszelkie obowiązki, dotyczące spisu wojskowego, rewizji, losowania i dostawienia spisowych urzędom rekruckim.
W tym celu przy naczelnikach powiatu był ustanowiony osobny pomocnik do odbywania czynności, dotyczących spisu wojskowego i poboru. W każdym powiecie utworzona była Komisja konskrypcyjna złożona z naczelnika powiatu, pomocnika jego, z lekarza powiatowego i z dwóch obywateli, mianowanych przez Gubernatora.
Do Komisji konskrypcyjnych należała rewizja spisowych i losowanie. Nadzór pod tym względem należał do rządów gubernialnych i gubernatorów cywilnych, zwierzchni zaś nadzór do Komisji spraw wewnętrznych.
Oprócz tego, dla bezpośredniego czuwania nad dokładnym wykonywaniem wszystkich czynności zaciągu wojskowego w KP, ustanowiony był pod bezpośrednim zwierzchnictwem Namiestnika - Inspektor spisu i zaciągu wojskowego. Przy nim byli ustanowieni pomocnicy i kancelaria.

Aleksander Sochaczewski, Branka Polaków do armii rosyjskiej w 1863
Pierwszy pobór do wojska w Warszawskim Okręgu Wojskowym w latach 70. XIX wieku, był przeprowadzany zgodnie z przepisami manifestu cesarskiego z 22 listopada 1873 r. i ustawy o powinnościach wojskowych z 1 stycznia 1874 r. [Zbiór Praw - wydawany po r. 1871, t. IV, s. 17]

Powyższa ustawa stwarzała zarządy poboru: wojskowe gubernialne i powiatowe [art. 81], Gubernialny zarząd składał się pod prezydencją gubernatora, z wicegubernatora, z gubernialnego cnaczelnika wojennego, albo p.o., z prokuratora sądu okręgowego lub jej towarzysza, z stałego członka urzędu gubernialnego do spraw włościańskich i z jednego komisarza powiatowego do spraw włościańskich.
Powiatowy zarząd do czynności zaciągu wojskowego składał się z naczelnika powiatu, z pomocnika naczelnika powiatu do czynności policyjnych, z komisarza do spraw włościańskich, z dwóch obywateli miejscowych, wyznaczonych przez gubernatora na trzy lata oraz z wójta tej gminy lub burmistrza tego miasta [art. 85].

W Warszawie został utworzony zarząd miejski składający się z prezydenta miasta, jako prezesa, z oficera, wyznaczonego przez zwierzchność wojskową, urzędnika ze strony policji i z dwóch obywateli, wyznaczonych przez głównego naczelnika kraju. [art. 87].

Udział lekarzy ogranicza się do udzielenia opinii o zdatności osoby, podlegającej poborowi do służby wojskowej [art. 91].

Zgodnie z manifestem z 1874 r., z każdego 1000 mężczyzny kwalifikującego się do służby wojskowej do armii zostało powołanych 6 spośród nich. W celu zlikwidowania niedoborów powstałych na skutek zmiany zasad poboru z 1869 r. pobrano ponadto dodatkowo spośród 1000 potencjalnych rekrutów jeszcze "0,5" osoby. Losowanie zaś decydowało kto z poborowych będzie służył w wojsku. Wykup naturalnie wchodził w grę, niemniej cena wynosiła 800 rubli.

Wszystkich konskryptów, którzy w 1874 r. podlegali służbie wojskowej było w sumie 18.935, z tej liczby wykupiło się 1052. Do poboru stawiło się osobiście 16.022 poborowych, z tej liczby 15.452 skierowano "w wojska po naznaczeniu", 537 pozostawiono w punktach poborowych z powodu choroby, 8 zdezerterowało, 4 zmarło, 13 na skutek interwencji gubernatorów nie zostało powołanych do wojska, 8 zwolniono w tym roku z obowiązku służby wojskowej.
Do ustalonej liczby 18.935 konskryptów zabrakło zatem 1861.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...